Müşteri Açık Rıza Metni ve Onayı

Bu açık rıza metni size tarafınıza KVKK kapsamında aydınlatma yapıldıktan sonra yapılmıştır. Lütfen önce Aydınlatma Metnini okuduğunuzdan ve bu metne özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz. Bu çerçevede rızanızı yazılı-imzalı verebileceğiniz gibi yazılı-imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da (internet sitesinde ekrandan onay ile, beyan edeceğiniz cep telefonu veya e-mail adresinize gönderilen linkten onay ile)  verebilirsiniz. Bu metne konu kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verdikten sonra dilediğiniz zaman açık rızanızı tamamıyla ya da geri almak istediğiniz kişisel verinizi kapsamak üzere kısmen geri alabilirsiniz. Kişisel verilerinizi ve sizi önemsiyor koruyoruz. Tarafınıza yapılan aydınlatmaya ait metnin tamamını https://onlinedask.com sitemizden, bu metnin aşağısında bulunan QR kod aracılığı ile veya şirketimizden talep ederek  yeniden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin “E Plas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti (“Şirket”)” tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.  Bu kapsamda;

Tarafıma yapılan aydınlatmada belirtilen ve aydınlatma metninde bulunan; kimlik verisi, iletişim verisi, çalışma verisi, görsel ve işitsel verifinansal verilersağlık verileri, hukuki bilgiler, biyometrik veriler, internet verileri ve diğer veriler ana başlığında belirtilen kişisel verilerimin; sigorta poliçesi düzenlenmesi, tekliflerin oluşturulması, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek sigortalara ilişkin risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, tekliflerin hazırlanması için verilerin sigorta şirketleri ile paylaşılması, vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi, poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi, poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması ve bunların tarafınıza iletilmesi, gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi poliçelerinizin sizlere iletilmesi, poliçe kapsamında primlerin tahsilatı, Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi, sigortalı/sigorta ettiren kişilerin memnuniyet takibi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile sigorta şirketi etkileşimlerinin sağlanabilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla, şirket hesaplarının yürütülmesi, tahsilat takibi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi, Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, internet sitesinin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi, internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanımının sağlanması, internet sitesinin hedef kitlesinin ve kullanım alışkanlıklarının belirlenebilmesi ve internet sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere işlenmesine, kullanılmasına ve şirket tarafından tarafıma iletişim yolları ile ulaşılmasına,

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılan ve açık rıza gerektiren boy, kilo kan grubu olmak üzere sağlık verilerimin, Biyometrik Fotoğraf olmak üzere biyometrik verimin, Kılık ve kıyafetim veya dini veya felsefi inancım konusunda kanaat oluşturan görsel verilerimin, Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din verilerimin, Grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek veya vakıf olduğu  durumlarda üyelik bilgilerimin tarafıma yapılan aydınlatma ve https://onlinedask.com sitesinde bulunan aydınlatma metninde bulunan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, kullanılmasına ve şirket tarafından tarafıma iletişim yolları ile ulaşılmasına,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikteki kişisel verilerimin; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilere, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirket anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebim olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili sigorta şirketlerine, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda paylaşılmasına, üçüncü kişilere aktarılmasına,

Kişisel verilerime ve özel nitelikli kişisel verilerime ilişkin KVKK uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek yukarıda belirtilen hususlara özgür irademle onay veriyorum.